No y punto.


No smoking, no sex, no tv,
no alcohol, no drugs, no music,
no lying, no... no fucking way!